سومین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

سومین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

سومین برنامه صبحانه کارآفرینی وایزآپ با حضور جناب آقای امیر مهرانی با موضوع شناخت توانایی ها برای کارآفرینان در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۹۲ در آی کافه برگزار شد.