چهارمین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

چهارمین صبحانه کارآفرینی وایزآپ

چهارمین برنامه صبحانه کارآفرینی وایزآپ با حضور جناب آقای محمدرضا شعبانعلی با موضوع دام های ذهنی برای کارآفرینان در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۲ در آی کافه برگزار شد.