معرفی از تیم

وایزآپ بر مبنای نیاز به شبکه سازی و شنیدن تجارب افراد خبره از سوی ریحانه و بهاره وحیدیان شکل گرفت.

اطلاعات بیشتر